01/03/2021 ร่วมจัดแถวเคารพธงชาติ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี ผู้ประกาศ Admin
01/03/2021 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายระดับอำเภอ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ผู้ประกาศ Admin
15/02/2021 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนท้องถิ่นด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ผู้ประกาศ Admin
11/02/2021 การต้อนรับอาจารย์และนิสิตแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการเรียนการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ สำหรับนิสิตแพทย์ปี 4 ปีการศึกษา 2563 ผู้ประกาศ Admin
09/02/2021 จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแล ช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สมาธิสั้นและออทิสติก เขต 2 ปีงบ 2564 ผู้ประกาศ Admin
05/02/2021 กิจกรรมถวายความรู้การดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชพระสงฆ์ สำหรับพระคิลานุปัฏฐาก ผู้ประกาศ Admin
26/01/2021 จัดพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ผู้ประกาศ Admin
25/01/2021 ลงพื้นที่ฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 2 พื้นที่จังหวัดตาก ผู้ประกาศ Admin
25/01/2021 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับพระสงฆ์ ผู้ประกาศ Admin
20/01/2021 การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล ผู้ประกาศ Admin
18/01/2021 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกและศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ผู้ประกาศ Admin
15/12/2020 การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ผู้ประกาศ Admin
28/10/2020 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกและศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ร่วมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริต ผู้ประกาศ Admin
28/10/2020 การจัดพิธีทำบุญอาคารผู้ป่วยในจิตเวชหลังใหม่ และจัดตั้งศาลประจำโรงพยาบาล ผู้ประกาศ Admin
03/08/2020 บุคลากรดีเด่น ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ผู้ประกาศ Admin
03/06/2020 บุคลากรดีเด่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ผู้ประกาศ Admin
04/05/2020 บุคลากรดีเด่น ประจำเดือน เมษายน 2563 ผู้ประกาศ Admin
27/12/2019 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประกาศเจตนารมย์ร่วมต่อต้านทุจริต ผู้ประกาศ Admin
14/12/2019 Happy Organization ผู้ประกาศ Admin