11/08/2021 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ประกาศ กลุ่มงานการพัสดุ
11/08/2021 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ประกาศ กลุ่มงานการพัสดุ
11/08/2021 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ผู้ประกาศ กลุ่มงานการพัสดุ
11/08/2021 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ผู้ประกาศ กลุ่มงานการพัสดุ
05/07/2021 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดและเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก) ผู้ประกาศ กลุ่มงานการพัสดุ
05/07/2021 ประกาศประกวดจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ประกาศ กลุ่มงานการพัสดุ
16/04/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ผู้ประกาศ กลุ่มงานการพัสดุ
16/04/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ผู้ประกาศ กลุ่มงานการพัสดุ
16/04/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ผู้ประกาศ กลุ่มงานการพัสดุ
16/04/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ ผู้ประกาศ กลุ่มงานการพัสดุ
02/03/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ประกาศ Admin
22/02/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่ออาคารจิตตภาวนาธรรมานุภาพ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
22/02/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
22/02/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษารถกระบะพยาบาล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
01/02/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ผู้ประกาศ Admin
05/01/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ผู้ประกาศ Admin
02/12/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ผู้ประกาศ Admin
30/10/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ผู้ประกาศ Admin
21/10/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
15/10/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 9 รายการ ผู้ประกาศ Admin
15/10/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
15/10/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
15/10/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
09/10/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
09/10/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
09/10/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
06/10/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2563 ผู้ประกาศ Admin
01/10/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
01/10/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
01/10/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2563 ผู้ประกาศ Admin
01/09/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2563 ผู้ประกาศ Admin
03/08/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ผู้ประกาศ Admin
02/07/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ผู้ประกาศ Admin
10/06/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ผู้ประกาศ Admin
10/06/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขวดพลาสติกใสหัวปั๊ม ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 50 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
10/06/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
10/06/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) เพื่อสำรองให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 300 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
10/06/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
10/06/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊สปิโตรเลียมเหลว LPG) จำนวน 11 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
10/06/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อสำรองให้กับเครื่องตัดหญ้า จำนวน 45 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
10/06/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์เข้า-ออกโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
10/06/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสาย Fiber Optic และติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
10/06/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
10/06/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
13/05/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสด้วยรังสี UV-C จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
13/05/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สัญญาณไฟฉุกเฉิน) จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
13/05/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งอะคริลิคอาคารผู้ป่วยจิตเวช หลังที่ 1 ชั้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
13/05/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
13/05/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
13/05/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ผู้ประกาศ Admin
24/04/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อสำรองในคลังพัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
24/04/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อสำรองในคลังพัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
24/04/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสำรองในคลังพัสดุ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
24/04/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
24/04/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อเครือข่ายให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งสายแลน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
24/04/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อสำรองในคลังพัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
24/04/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
24/04/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
13/04/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ผู้ประกาศ Admin
02/03/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ประกาศ Admin
18/02/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
18/02/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
18/02/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
07/02/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ผู้ประกาศ Admin
23/01/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ผู้ประกาศ Admin
23/01/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย และผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
23/01/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
23/01/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) เพื่อสำรองให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 300 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
23/01/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อสำรองให้กับเครื่องตัดหญ้า ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
23/01/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
23/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
23/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
23/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตป้ายสแตนดี้ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
23/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
23/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
16/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มงานจิตวิทยา) จำนวน 22 รายการ ผู้ประกาศ Admin
16/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อสำรองให้กับเครื่องตัดหญ้า ผู้ประกาศ Admin
16/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
16/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
16/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
16/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) เพื่อสำรองให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 300 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
16/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
16/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย และผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ผู้ประกาศ Admin
09/12/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2562 ผู้ประกาศ Admin
03/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มงานเภสัชกรรม) จำนวน 22 รายการ ผู้ประกาศ Admin
03/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์) จำนวน 28 รายการ ผู้ประกาศ Admin
03/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กลุ่มงานเภสัชกรรม) จำนวน 4 รายการ ผู้ประกาศ Admin
03/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์) จำนวน 4 รายการ ผู้ประกาศ Admin
03/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ผู้ประกาศ Admin
03/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานเภสัชกรรม) จำนวน 2 รายการ ผู้ประกาศ Admin
03/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ผู้ประกาศ Admin
03/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ผู้ประกาศ Admin
03/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโรงเรือนปลูกผักสำเร็จรูป ผู้ประกาศ Admin
25/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อสำรองให้กับเครื่องตัดหญ้า ผู้ประกาศ Admin
25/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มงานเภสัชกรรม) จำนวน 22 รายการ ผู้ประกาศ Admin
25/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ผู้ประกาศ Admin
25/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ จำนวน 1 พาน ผู้ประกาศ Admin
25/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 13 รายการ ผู้ประกาศ Admin
08/11/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562 ผู้ประกาศ Admin
06/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นอะคริลิคใส และติดตั้งกรอบมิเนียม ผู้ประกาศ Admin
06/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายพลาสวูด พร้อมติดตั้ง ผู้ประกาศ Admin
06/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายหน้าห้อง ผู้ประกาศ Admin
06/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง ผู้ประกาศ Admin
06/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กลุ่มภารกิจการพยาบาล) ผู้ประกาศ Admin
06/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กลุ่มภารกิจการพยาบาล) ผู้ประกาศ Admin
06/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) ผู้ประกาศ Admin
06/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ผู้ประกาศ Admin
06/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กลุ่มภารกิจการพยาบาล) ผู้ประกาศ Admin
06/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองซิปสำหรับบรรจุยา ผู้ประกาศ Admin
06/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มภารกิจการพยาบาล) ผู้ประกาศ Admin
06/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด ของวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ผู้ประกาศ Admin
06/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด ของวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ผู้ประกาศ Admin
07/10/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562 ผู้ประกาศ Admin
07/10/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 ปีงบประมาณ 2562 ผู้ประกาศ Admin
11/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กิจกรรม Tele-Conference โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
10/09/2019 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ประกาศ Admin
10/09/2019 ประกวดราคาซื้อซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding) ผู้ประกาศ Admin
10/09/2019 ประกวดราคาจ้างจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ประกาศ Admin
10/09/2019 ประกาศราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ประกาศ Admin
05/09/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 ผู้ประกาศ Admin
04/09/2019 ขอบเขตของงาน จัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประจำปี 2563 ผู้ประกาศ Admin
04/09/2019 ขอบเขตของงาน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประจำปี 2563 ผู้ประกาศ Admin
04/09/2019 ขอบเขตของงาน จ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประจำปี 2563 ผู้ประกาศ Admin
05/08/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562 ผู้ประกาศ Admin
04/07/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562 ผู้ประกาศ Admin
04/06/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 ผู้ประกาศ Admin
07/05/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562 ผู้ประกาศ Admin
24/04/2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ผู้ประกาศ Admin
24/04/2019 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพานะ รถบรรทุก (ดีเซล) ผู้ประกาศ Admin
24/04/2019 ToR จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ผู้ประกาศ Admin
24/04/2019 ประกาศอนุมัติสั่งซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ผู้ประกาศ Admin
24/04/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ผู้ประกาศ Admin
08/04/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562 ผู้ประกาศ Admin
08/03/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ประกาศ Admin
27/02/2019 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกาศ Admin
27/02/2019 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกาศ Admin
08/02/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2562 ผู้ประกาศ Admin
11/01/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2561 ผู้ประกาศ Admin
13/12/2018 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ผู้ประกาศ Admin
12/12/2018 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผู้ประกาศ Admin
12/12/2018 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ผู้ประกาศ Admin
12/12/2018 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผู้ประกาศ Admin
12/12/2018 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะ) ผู้ประกาศ Admin
12/12/2018 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ) ผู้ประกาศ Admin
10/12/2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ประกาศ Admin
09/11/2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ประกาศ Admin