สถิติ- สถิติผู้มารับบริการ
- สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
- สรุปผลความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการผู้ป่วย ปีงบ 2562
- สรุปผลความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการผู้ป่วย ปีงบ 2563

ปีงบประมาณ 64

- ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก (1 ตุลาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564)
- สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน